Što radimo

Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske radi na provođenju glavnih zadataka i prioritetnih aktivnosti iz Akcijskog plana razvoja cikloturizma Hrvatske, a to su: infrastruktura, zakonska regulativa, edukacija, cikloturistička ponuda, te informiranje i marketing. Provedbene aktivnosti iz Akcijskog plana svrstane su u pet razvojnih mjera:

INFRASTRUKTURA

Važan preduvjet za kvalitetan razvoj cikloturizma, sigurnost i udobnost vožnje biciklističkim rutama.

 • Definiranje nacionalne mreže cikloturističkih pravaca na bazi postojećih biciklističkih ruta
 • Izgradnja biciklističkih traka na kolniku i biciklističkih staza odvojeno od kolnika, kao i biciklističkih cesta u većim gradovima
 • Uređenje i prilagodba riječnih nasipa za potrebe biciklista
 • Uređenje i prilagodba šumskih i kolnih puteva za biciklističke puteve
 • Izgradnja, uređenje i ujednačeno označavanje cikloturističke nacionalne mreže ruta i dijela regionalnih ruta
 • Izgradnja i uređenje biciklističkih odmorišta i vidikovaca sa servisnim uslugama
 • Postavljanje brojača biciklističkog prometa na EuroVelo i glavnim državnim rutama
 • Identificiranje potencijala i preuređenje željezničkih pruga izvan uporabe za potrebe cikloturista, tzv. greenways
 • Prenamjena i prilagodba željezničkih vagona za prijevoz cikloturista
 • Uređenje bike parkova i sl.

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Propisi kojima se regulira biciklistička infrastruktura, način uređenja postojeće i izgradnje nove biciklističke infrastrukture i njeno označavanje
 • Propisi kojima se regulira trasiranje EuroVelo ruta (EV6, EV8, EV9, EV13), glavnih i veznih državnih, te županijskih i lokalnih ruta
 • Propisi kojima se regulira sigurnost i ponašanje biciklista u prometu
 • Propisi kojima se regulira izgradnja, te uređenje i prilagodba ugostiteljskih objekata za posebni standard „za bicikliste“ – „Bike“
 • Prilagodba zakonskih odredbi s praksom u većini država Europske unije i sl.
 • Regulacija kretanja biciklista šumskim putevima, riječnim nasipima i branama, planinarskih i konjičkim stazama, lovištima i sl.

EDUKACIJA

 • Kampanje vezane za problematiku sigurnosti prometa biciklista i integracije biciklista u motorizirani promet
 • Edukacija svih dionika u biciklizmu i cikloturizmu:
  – djelatnici u turizmu (turistički vodiči, bike vodiči)
  – poduzetnici u cikloturizmu u destinaciji,
  – event menadžeri,
  – građani,
 • Program za mlade bicikliste (Osnovne škole – Program osposobljavanja za upravljanje biciklom)
 • Izrada edukacijski priručnika i brošura

CIKLOTURISTIČKA PONUDA

 • Programi financiranja cikloturističke ponude za male i srednje poduzetnike u turizmu s naglaskom na specijalizaciji ponude i konkurentnosti
 • Organizacija sportskih i rekreativnih biciklističkih manifestacija
 • Razvijanje smještajne ponude u skladu sa posebnim standardom za bicikliste „Bike“
 • Stvaranje novih proizvoda za cikloturizam u pred i post sezoni
 • Jačanje razvoja ‘Bike share’ – sustava javnih uslužnih bicikala u gradovima i općinama
 • Jačanje kapaciteta kontinentalnih turističkih zajednica – ugostiteljski i servisni sadržaji uz rute, te regionalno povezivanje ponude u više županija, gradova ili općina.

INFORMIRANJE I MARKETING

 • Objedinjavanje i marketinška priprema nacionalne cikloturističke ponude
 • Evidentiranje broja dolazaka i noćenja cikloturista u Hrvatskoj (eVisitor) i pregled statistike na nacionalnoj i regionalnoj razini
 • Projekt jačanja funkcije kompanija za upravljanje destinacijom (DMK) i njihova specijalizacija u ponudi cikloturizma i zajednička promocija ponude paket aranžmana
 • Brendiranje cijele Hrvatske kao cikloturističke destinacije
 • Izrada informativnih materijala za cikloturiste, posebno kvalitetnih karata (nacionalno i u destinacijama – regionalno/županijski)
 • Jačanje informativno-komunikacijskih aktivnosti (ICT, društvene mreže, mobilne aplikacije, PR, posebni standard „Bike“, EuroVelo rute, sl.)
 • Uređenje cikloturističkih info-punktova (posebno uz glavne EuroVelo i nacionalne rute)
 • Organizacija tematiziranih nacionalnih konferencija cikloturističkog proizvoda s primjerima dobre prakse susjednih zemalja, EU i svijeta
 • Sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima u inozemstvu
 • Organizacija studijskih putovanja domaćih i stranih novinara i blogera za cikloturizam

Sastanci Koordinacijskog tijela

Konferencija EuroVelo & Cycling Tourism Izmir 2023.

Konferencija EuroVelo & Cycling Tourism 2023. održat će se u Izmiru u Turskoj od 11. do 13. listopada na temu "Biciklizam: nova perspektiva baštine". EuroVelo & Cycling Tourism Conference ključni je događaj koji okuplja sve aktere u sektoru cikloturizma. Cilj...

read more
Živimo bolje!

CIKLOTURIZAM I SVAKODNEVNA VOŽNJA BICIKLOM ITEKAKO SU BITNI ZA ODRŽIV TURISTIČKI RAZVOJ I ZDRAVLJE GRAĐANA HRVATSKE!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i željeli biste se uključiti u razvoj cikloturizma u Hrvatskoj, slobodno nam se javite.